top of page

Privacybeleid

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: E.Bo Life Coaching, met maatschappelijke zetel te Schilde en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0831 046 807.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door uw e-mail adres achter te laten via het contactformulier verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ermee akkoord te gaan.

Artikel 1 – Algemeen

 

E.Bo Life Coaching leeft de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie.

E.Bo Life Coaching is via deze Privacy Policy volledig in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het E.Bo Life Coaching.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;

Categorie 2: contactformulier invullen: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;

2.2. E.Bo Life Coaching kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

  1. wanneer u het contactformulier invult;

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

E.Bo Life Coaching zal de bij uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Contact met u opnemen n.a.v. uw reactie via het contactformulier, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven.

3.2. Doorgifte aan derden:

E.Bo Life Coaching zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat E.Bo Life Coaching uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. E.Bo Life Coaching zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen E.Bo Life Coaching en U.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan E.Bo Life Coaching. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en digitale vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren via mail naar elsje@maandagbeginik.be

5.7. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

In geen geval kan E.Bo Life Coaching aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page